Anasayfa Haberler Üyelik Avantajları Üye Ol İletişim

PROF. DR. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ''IN ANALİZLERİ AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR NÖBETLER- RAPORLAR- MESAİ AVUKAT ARDA AŞIK'IN ANALİZİ AİLE HEKİMLİĞİ CEZA PUANLARI
Haberin Detayı                                 Bu haber 14528 kez okundu Paylaş


17.03.2011
 
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GÜNCELLENMİŞ KALİTE KRİTERLERİ
 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ

KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1. Aile Sağlığı Merkezi/Biriminde ilgili kriterin yerine getirildiğinin kabulü için rehberde yer verilen ilgili kritere ait alt maddelerin tümünün yerine getirilmesi gerekir. İlgili kriterlere ait alt maddelerden herhangi birinin yerine getirilmediği hallerde söz konusu kriter karşılanmış sayılmaz.

 

2. Yapılacak değerlendirmede kriterler değerlendirme dışı bırakılmayacaktır. İlgili kriter Aile Sağlığı Merkezi/Birimi tarafından karşılanıyorsa pozitif (+), karşılanmıyorsa negatif (-) olacaktır.

Örneğin bir Aile Sağlığı Merkezi/Biriminin D grubu sayılabilmesi için D grubu için belirlenen 20 standardın (alt maddeleri ile birlikte) tümünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani belirlenen 20 standarttan herhangi biri değerlendirme dışı tutulmayacaktır

 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ

 

Aile Sağlığı Merkezinin Olması Gereken Standart Fiziki Şartları

 

             MADDE 19 – (1) Aile sağlığı merkezlerinde aşağıda belirtilen asgari fiziki şartlar aranır:

             a) Bina: Kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanı tek aile hekimi için 60 metrekare olmalıdır. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.

             b) Bekleme ve kayıt bölümü bulunmalıdır.

             c) Muayene odası, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmalıdır.

             ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

             d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunmalıdır.

             e) Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölme bulunmalıdır.

             f) Hastaların kullanabileceği bir lavabo ve tuvalet olmalıdır.

             g) Tercihen binanın giriş katında kurulurlar. Özürlü ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır.

             Muayene odası dışında yukarıda sayılan diğer odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.

 

Aile Sağlığı Merkezinin Teknik Donanımı

             MADDE 20 – (1) Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur:

             a) Steteskop,

             b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy),

             c) Otoskop,

             ç) Oftalmoskop,

             d) Termometre,

             e) Işık kaynağı,

             f) Küçük cerrahi seti (asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı),

             g) Paravan, perde v.b,

             ğ) Muayene masası,

             h) Refleks çekici,

             ı) Mezura,

             i) Fetal el doppleri,

             j) Aşı nakil kabı,

             k) Snellen eşeli,(k MADDESİ DAHİL; HEPSİ  HER AİLE HEKİMİNLİĞİ BİRİMİNDE ZORUNLU)

             l) Diapozon seti

             m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy),

             n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy),

             o) Pansuman seti,

             ö) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,

             p) Keskin atık kabı,

             r) Acil solunum yolu müdahale araçları (S –tüp, laringoskop, pediatrik ve erişkin entübasyon tüpü),

             s) Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için),

             ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),

             t) Seyyar lamba,

             u) Buzdolabı,

             ü) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti,

             v) İlâç ve malzeme dolabı,

             y) Sterilizatör,

             z) EKG cihazı,

             aa) Tromel,

             ab) Negatoskop,

             ac) Tekerlekli sandalye,        

             aç) Pulse oksimetre,

             ad) Jeneratör  veya kesintisiz güç kaynağı

             ae) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar,

             af) 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

             (2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

             (3) Bakanlıkça özellikleri belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari şartlara uyulur.

             (4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak aile hekimleri tarafından temin edilir.

             (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

                (6) Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimleri, fiziki şartlar ve donanım açısından ek-3 deki gibi gruplandırılır.

 

 

D SINIFI:

 

1. Muayene odasında lavabo bulunmaktadır.

Amaç: Hasta ve çalışan güvenliğinin temel unsurlarından olan el hijyeninin sağlanması ve enfeksiyonların önlenmesidir.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Her muayene odasında lavabo olmalıdır.

b) Lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu bulunmalıdır.

 

4. Bakanlıkça gönderilen güncel afiş ve broşürler bekleme alanlarında düzenlenmiş panoda asılıdır. Panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olmalıdır.

Amaç: Panoların ASM içerisinde düzenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlamaktır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Panolarda sağlık dışı konular ile ilgili afişler bulunmamalıdır.

b) Güncelliğini yitiren ve yıpranan afişler kaldırılmalı veya yenilenmelidir.

 

5. Hasta ve hasta yakınlarının şikâyet ve önerilerinin kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak şikâyet, öneri kutuları veya benzeri uygulamalar bulundurulmaktadır.

Amaç: Hasta ve yakınlarının sunulan sağlık hizmetine ilişkin talepleri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesinin sistematik bir biçimde yapılması ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamaktır..

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Öneri ve şikâyet kutuları kolayca görülebilecek alanlarda olmalıdır.

b) Görüş ve önerilerin periyodik olarak değerlendirildiği ve iyileştirme faaliyetleri yapıldığına dair elektronik veya yazılı kayıtlar olmalıdır.

 

6. Bekleme alanı; yeterli sayıda ergonomik oturma grubu, mobilya ve gerekli malzemeye sahiptir.

Amaç: ASM bekleme alanlarında hasta ve yakınlarının oturabilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır..

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Yeterli sayıda ergonomik oturma grupları olmalıdır. (Tek hekim için asgari 6 kişinin oturabileceği, sonraki her hekim için ise asgari 3 kişinin oturabileceği oturma grubu bulunmalıdır.)

b)Oturma grupları kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olmalı, ahşap, PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa döşemesiz olmamalıdır.

 

7. Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır.

Amaç: ASM bekleme alanlarında sağlığı geliştirici programları TV vb. cihazlarla halka ulaştırarak sağlığın geliştirilmesi hususunda toplumun bilinç düzeyini artırmak.

Değerlendirilecek Hususlar:

a)Bekleme alanlarının büyüklüğüne uygun (asgari 70 ekran) LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulunmalıdır.

b) Sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar bulunmalıdır.

c) Mesai saatleri boyunca eğitim yayını olmalıdır.

 

8. Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2 'dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir).

Amaç: Muayene için hastaların rahat ve geniş bir ortamda beklemeleridir.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Bekleme alanı asgari 20 m2 olmalıdır.

b) Birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilmelidir.

 

9. Soğuk zincir için tahsis edilen buzdolabı sadece aşılar ve anti serumlar için kullanılmaktadır.

Amaç: Aile Sağlığı Merkez’inde soğuk zincir için tahsis edilen buzdolabının sadece aşılar ve anti serumlar için kullanılmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

10. Aşı dolabının sıcaklık takipleri günde en az iki defa olmak üzere hafızalı termometre ile yapılarak takip edilmekte ve kayıtları tutulmaktadır.

Amaç: Aşıların uygun koşullarda saklanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Aşıların saklanması ve transferine ilişkin talimat (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek) hazırlanmalıdır.

b) Aşı odasının kontrol ve takibi için sorumlu bir sağlık personeli ve yedeği yazılı olarak belirlenmelidir.

c) Sıcaklık takibi günde en az iki defa olmak üzere hafızalı termometre ile yapılarak takip edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.

 

12. Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu kullanılmaktadır.

Amaç: Aşılar ve ilaçlar için sistematik bir takip sisteminin sağlanmasıdır

 

15. Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, mahremiyet kurallarının uygulandığı "bebek bakım ve emzirme alanı/odası" planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir ).

Amaç: Bebek bakım ve emzirme bölümünün uygun fiziki şartları karşılamasını sağlamak.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Ayrı olarak belirlenmiş bebek bakım ve emzirme bölümü olmalıdır.

b) Emzirme bölümünün kolay fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası olmalıdır.

c) Bu bölüm her zaman kullanıma hazır durumda olmalıdır.

d) Emzirme bölümünde doğru ve yanlış emzirme resimleri (afiş ve broşür) olmalıdır.

e) Bebek bakım ve emzirme bölümünde ıslak mendil, kâğıt havlu bulunmalıdır.

f) Bebek bakım ve emzirme bölümlerinde el antiseptiği (tercihen duvara monte edilmiş) ve bunun kullanımını anlatan afiş, talimat vb. bulunmalıdır.

g) Gerekli mahremiyet sağlanmış olmalıdır.

 

17. İlaçları ve miktarlarını gösteren güncel liste bulunmaktadır. Miat ve stokları takip edilen, ilaç ve aşıların listeleri güncel olarak elektronik ortamda takip edilmektedir.

Amaç: Mevzuata uygun olarak ASM’de bulunması gereken ilaç listeleri ve miktarlarının bulundurulması ve elektronik ortamda kaydının sağlanması.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) ASM’de bulunan ilaç miktarı belirlenmelidir.

b) ASM’ de bulunan ilaçların kritik stok seviyeleri belirlenmelidir.

c) Miat takibi yapılmalıdır.

d) Miadı yakın ilaç ve malzemelerin yönetimi için gerekli önlemler alınmalıdır.

 

18. Acil seti bulunmaktadır.

 

Amaç: ASM’de olası acil durumlar için acil müdahale ekipmanının bulunduğu taşınabilir acil müdahale setinin bulunmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) ASM’de acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.

b) Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemeler için miat ve kritik stok seviyesi takibi yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

c)Acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunmalıdır.

· Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)

· Ambu ve değişik boylarda maske

· Oksijen hortumu ve maskeleri

· Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları)

· Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp)

· Enjektörler

· Aspirasyon sondası

· Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.)

d) Kontrol süreci ve sorumlusu belirlenmeli ve kontroller kayıt altına alınmalıdır.

 

 

21. Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.

Amaç: Hasta, hasta yakını ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla uyulması gereken temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.

b) Temizlik personeli bu konuda eğitilmelidir ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

c) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.

 

26. Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 20-24 derece arasında tutulmaktadır. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanmaktadır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 20-24 derece arası olmalıdır.

b) Ortam sıcaklığını gösteren termometre olmalıdır.

c) Isıtma için soba kullanılmamalıdır.

 

27. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı bulundurulmaktadır.

Amaç: Hasta ve çalışan güvenliği açısından hijyenin sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı olmalıdır.

b) Lavaboda el yıkama afişi ve “el hijyeni için 5 endikasyon kuralı asılı olmalıdır.

c) Tuvalette rezervuar olmalıdır.

d) Tuvalet ve lavabolar temiz olmalı ve daima yeterli temiz su bulunmalıdır.

 

29. Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tamdır (dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiştir).

Değerlendirilecek Hususlar:

 

a) İç ve dış cephe bakımlı olmalıdır.

b) ASM nin iç alanları boya ve badanası temiz ve tam olmalıdır.

c) Kapı pencere pervaz vb. yapılar boyalı ve temiz olmalıdır.

 

30. Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte yapılmıştır.

 

31. Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır.

Amaç: Hasta ve çalışan güvenliğinin temel unsurlarından olan el hijyeninin sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır.

b) Bu ürünlere kolaylıkla ulaşılabilmelidir. (örneğin; cepte taşınabilir, masa üstü, duvara monte el dezenfektanları.)

 

32. Kadın ve erkek tuvaletleri birbirinden ayrılmış, müstakil ve içerisi ıslak zemin kaplamalıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Kadın ve erkek tuvaletleri birbirinden ayrılmış olmalıdır.

b) Kadın ve erkek tuvaletleri müstakil ve içerisi ıslak zemin kaplamalıdır.

c) Günlük temizlikleri yapılmalıdır ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır.

d) Tuvaletlerde sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı bulunmalıdır.

e) Tuvaletlerde poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

f) Su rezervuarı olmalıdır.

g) Kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır.

 

33. Yaşlı ve engelli vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak engelli rampaları yapılmıştır.

Amaç: Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın aile hekimliği hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) ASM de yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için rampa, tutunma barları vb. gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

b) Asansörü olmayan çok katlı ASM lerde üst katta poliklinik hizmeti veriliyor ise giriş katında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hizmet alabileceği tefrişatlı bir oda bulunmalıdır

 

 

C SINIFI OLMAK İÇİN EK MADDELER:

 

11. Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2 'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır ).

Amaç: Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin ayrı bir mekânda sunumunun sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" asgari 10 m2 olmalıdır.

b) İkiden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" olmalıdır.

c) Oda içerisinde muayene masası, en az iki adet sandalye ve masa olmalıdır.

Örnek; Üç ila beş aile hekiminin bulunduğu ASM’lerde müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" bulunmalıdır. Altı ila sekiz aile hekiminin bulunduğu ASM’lerde ise müstakil ikinci bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" ilave edilmelidir.

 

 

22. Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) , ATT veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elamanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır.

b) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeleri ile mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.

c)Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır.

 

28. Aile sağlığı merkezi ile yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmaktadır (bu alanların tadilat tamirat ve bakımı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmiştir).

Amaç: Hasta, çalışan ve bina güvenliğinin sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Evsel atık kutusu ve kağıt atık kutusu bulunmalıdır.

b) Yangın söndürücüler ve varsa sıkıştırılmış gaz konteynırları duvara sabitlenmiş olmalıdır.

c) Kesintisiz güç kaynağı, yedek batarya çalışır durumda olmalıdır.

d) Jeneratörlerin periyodik bakımı yapılmalı ve bakım kayıtları bulunmalıdır.

e) ASM ve yerleşkesinin çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmış olmalıdır.

 

B SINIFI OLMAK İÇİN EK MADDELER:

 

2. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.

Amaç: Hastaların poliklinik hizmeti alırken kolaylıkla sırasını takip edebilmesi ve poliklinikte hakkaniyetli ve düzenli bir sağlık hizmetinin verilmesinin sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Her bir polikliniğin dışına muayene olacak hastanın sıra numarasının görülebilmesi için uygun elektronik sistem konulmalıdır. (ebatları asgari 10*10 cm olmalıdır.)

b) Elektronik sistem çalışır durumda olmalıdır.

 

13. Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2 'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" planlanır).

Amaç: Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin ayrı bir mekânda sunumunun sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a)Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütüldüğü oda asgari 10 m2 olmalıdır.

b) İkiden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" olmalıdır.

c)Oda içinde perde veya paravan bulunmalıdır.

Örnek; Bir veya iki aile hekimi varsa bu ASM’de gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için müstakil bir oda olması zorunluluğu yoktur. Üç ila beş aile hekiminin bulunduğu ASMlerde ise müstakil bir " gebe izlem ve aile planlaması odası " olacaktır. Altı ila sekiz aile hekiminin bulunduğu ASM lerde ise müstakil ikinci bir " gebe izlem ve aile planlaması odası " olmalıdır.

 

14. Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmakta ve kayıtları elektronik ortamda tutulmaktadır.

Amaç: Aile sağlığı merkezinde yürütülen aile planlaması çalışmalarının elektronik ortamda takibinin sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Yapılan aile planlaması çalışmaları elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

b) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı rahim içi araç uygulaması sertifikasına sahip olmalıdır.

Not: Aynı aile sağlığı merkezinde çalışan başka bir aile hekiminin kayıtlı kişilerine de bu hizmeti vereceğini taahhüt eden sertifikalı aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olması ve bu hizmeti vermesi halinde taahhüt verilen aile hekimleri için sertifika şartı aranmaz. Ancak taahhüt verilen aile hekimi sayısı beşi geçemez.

 

19. Defibrilatör (manuel veya otomatik eksternal defibrilatör) bulunmaktadır.

Amaç: Acil durumlarda hastaya gereken müdahalenin zamanında yapılmasını temin etmektir.

a) Defibrilatör kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.

b) Defibrilatör çalışır durumda bulundurulmalıdır.

c) Defibrilatörün periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalıdır

 

24. Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Aylık esnek mesai çizelgeleri olmalıdır.

b)Esnek mesai çizelgesi hazırlanarak o ASM’nin günün hangi saatlerinde açık bulundurulacağı vatandaşın rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve uygun bir yere asılmalıdır.

c) ASM haftalık asgari 54 saat açık bulundurulmalı ve bu süreler içerisinde en az bir hekim de sağlık hizmeti vermelidir.

Örnek; ASM’de üç aile hekimi çalışıyorsa bir hekim sabah 08-17 mesaisini yaparken diğer hekim 10-19 saatleri arasında mesaisini yapar. Üçüncü hekim ise hafta sonu 4 saat ASM’de hizmet verir.

 

35. Tuvaletlerde çalışır durumda acil çağrı butonu bulundurulmaktadır.

Amaç: Acil durumlarda hastanın personele ulaşabilmesinin sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Tuvaletlerde kullanıcının rahatlıkla ulaşabileceği acil çağrı butonu bulunmalıdır.

b) Acil çağrı butonu çalışır durumda olmalıdır.

A SINIFI OLMAK İÇİN EK MADDELER:

3. Muayene odası asgari 14 m2'dir.

Amaç: Rahat ve geniş bir ortamda hizmet sunumunun gerçekleştirilmesidir.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Aile Hekimliği bina yerleşim krokisi olmalıdır.

b) Muayene odası asgari 14 m2 olmalıdır.

c) Yerleşim krokisi üzerinde yerleşim alanlarının büyüklüğü m2 cinsinden belirtilmelidir.

 

16. Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar vb.) bulunmaktadır.

Amaç: ASM’lerde anne ve bebek sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü olmalıdır.

b) Emzirme bölümünde bebeğin düşmemesi için gerekli düzenlemenin (korkuluk, emniyet kemeri vb.) olduğu temiz bir alt değiştirme yeri bulunmalıdır.

c) Emzirme bölümünde annelerin kullanabileceği en az bir adet koltuk veya sandalye olmalıdır.

 

20. Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır.

Amaç: Müdahale için rahat ve geniş bir ortamın sağlanmasıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası olmalıdır.

b) Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik önlemler alınmalıdır.

Örnek; Bir veya iki aile hekimi varsa bu ASM’de müstakil bir müdahale odası olması zorunluluğu yoktur. Üç ila beş aile hekiminin bulunduğu ASM’lerde ise müstakil bir " müdahale odası " olacaktır. Altı ila sekiz aile hekiminin bulunduğu ASM ‘lerde ise müstakil ikinci bir " müdahale odası " ilave edilecektir.

 

23. Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 22 nci maddeye ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elamanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır.

b) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeleri ile mesleki eğitimine yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.

c)Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır.

 

25. Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmaktadır.

Amaç: Hastaların aile hekiminin çalışma günleri ve saatleri hakkında bilgilendirilmesidir.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası olmalıdır.

b) ASM’de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM’den nasıl hizmet alınabileceği konusunda bilgiler bulunmalıdır.

c) İnternet sayfası güncel olmalıdır.

 

34. Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.

Değerlendirilecek Hususlar:

a) Engelliler için ayrı bir tuvalet yoksa mevcut tuvaletlerden bay ve bayanlar için birer adet engelli tuvalet düzenlemesi yapılmış ve işlevsel olmalıdır.

b) Günlük temizlikleri yapılmalıdır ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır.

c) Engelli tuvaletinde sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı bulunmalıdır.

d) Engelli tuvaletinde poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

e) Su rezervuarı olmalıdır.

f) Kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır.

Not: Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. Bunu temin etmek için de yedek sıvı sabun kapları bulundurulmalıdır.

(*) Tek hekimin çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde 11 ve 13 üncü maddelerde  belirtilen odalar birlikte kullanılabilir.


    facebook'da paylaş    twitter'da paylaş
Yorum Yaz

Ad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
 
 Diğer Haberler


Haber Başlık İlan Tarihi
2014 Yılı 1. Dönem İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimliği için boş pozisyonlar 31.03.2014
AHUZEM'DE SON DURUM 26.03.2014
Aile Hekimleri ve ASE ler için SEGD Hesaplama Programı 26.03.2014
Aile hekimliğinde farklar iade edilecek 26.03.2014
Sağlık Bakanı hastaneden randevu alamadı 26.03.2014
Yabancı hekimler kamu hastanelerinde çalışabilecek mi? İşte cevabı! 26.02.2014
SUT Eki Ek-3/A "Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi" ile ilgili duyuru 26.02.2014
Obdusmandan hekim nöbetlerine ne dedi 24.02.2014
DOKTORLAR SIK BOŞANIYOR MU ? 24.02.2014
Doktor doktoru tazminata mahkum etti 24.02.2014
Anasayfa  |   Haberler |  Üyelik Avantajları  |   İletişim           Created By   visuallsoft Yazılım Hizmetleri