Anasayfa Haberler Üyelik Avantajları Üye Ol İletişim

PROF. DR. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ''IN ANALİZLERİ AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR NÖBETLER- RAPORLAR- MESAİ AVUKAT ARDA AŞIK'IN ANALİZİ AİLE HEKİMLİĞİ CEZA PUANLARI
Haberin Detayı                                 Bu haber 21450 kez okundu Paylaş


28.12.2011
 
SİLAH RUHSATLARI RAPORLARINDA NE YAPMALI ?PROF. DR. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ DEĞERLENDİRDİ
 
BU ANALİZ SADECE AİLE HEKİMİ SİTESİ'NDE

SİLAH RUHSATI RAPORLARINDA
NE YAPMALI
  ??!!
İzmir'den Hocamız Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ'ın ''Silah Ruhsatları Raporları'' konusunda Aile Hekimi Sitesi okurları için hazırlamış olduğu ayrıntılı değerlendirmesini yayınlıyoruz.Ekin Hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

SİLAH RUHSATLARINDAİSTENEN SAĞLIK RAPORLARI
 
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
İzmir İnsan Hakları İl Kurulu Üyesi
 
6136 sayılı “Ateşli Silahlar, Bıçaklar veDiğer Aletler Hakkındaki Kanun”  “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması,satılması satın alınması, taşınması veya bulundurulması” ile ilgili özel birdüzenleme getirmektedir. Kanuna göre bu tür silahların taşınması veya bulundurulması ancak alınacak ruhsat mümkündür.
 
Silah ruhsatları ile ilgili işlemler ise temel olarak 1991 tarihind eçıkarılan ve daha sonra bazı değişiklikler yapılarak halen yürürlükte olan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılmaktadır. (Bakanlar Kurulu Karar Tarihi -No: 21/03/1991 - 91/1779).
 
Bu yönetmelik uyarınca silah
“2-b) (Değişik bent: 02/12/1999Yönetmelik - 99/13749 - 2. md.) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden,cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü” olaraktanımlanmakta ve silahların taşınması ve bulundurulmasının ancak ruhsat ile mümkün olabileceği belirtilmektedir.
 
Yönetmelik hükümlerine göre alınan ruhsatlar onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, her beşyılda bir yenilenir. Yine yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca “Silah ruhsatıalmasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşıbulundurmak amacıyla silah satın alabilir”.
 
15. madde uyarınca “Silah taşımaveya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veyabulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler” isteneceği de hüküm altına alınmıştır.
Yönetmeliğin 16.maddesi ile de
“m) Kısıtlıolanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
  n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
  o)21 yaşını bitirmemiş olanlara” hiçbir surette ateşli silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilemez.
 
Anılan yönetmelikte silah ruhsatlarının verilmesi ile ilgili muayene usulleri veraporun nasıl olacağı ayrıntılı belirtilmediğinde konu ile ilgili olarak usul açıklaması yapılan genelgeler de yayınlanmıştır.
 
Silah Ruhsatlarının verilmesi sırasında istenen sağlık raporlarının düzenlenmesinde dikkat edilecekler ve ruhsat almaya engel sağlık problemleri ile ilgili olarakEmniyet Genel Müdürlüğünün 15.05.1997 tarih ve 1159-109 sayılı genelgesi ile Sağlık Bakanlığının 24.05.2004 tarih,2004/74 sayılı genelgeleri ile ilgili yasa ve yönetmeliğe daha açıklık getiren düzenlemeler yapılmıştır.
 
İç İşleri Bakanlığının 15.05.1997 tarihli genelgesindeSağlık Bakanlığında da görüş alınarak;
1-Serebro vasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekelleri  olanlara (felçgeçirip silah kullanmasını engelleyecek kusurları olanlara),
 
2-Myotonik rahatsızlığı ve ileri derecede myopatisi olanlara (Kaslarda ileriderecede güçsüzlük ve erime olanlara)

3-Üst extremitelerinden birisi olmayanlara (Kollarından birisi olmayanlara

4-Kontrol edilemeyen epilepsi hastalığı olanlara (Kontrol altına alınamayan Sara hastalığı olanlara)

5-Ellerde tremoru olanlara (Ellerde titremesi olanlara)

6-Davranış ve kişilik bozuklukları olanlara.

7-Mental retardasyonu olanlara (Zeka geriliği olanlara)

8-Psikiyatrik bozukluğu olanlara (Ruhsal hastalık bozukluğu olanlara)

9-Demansı olanlara (Bunaması olanlara)

10-Üst extremitelerde periferik sinir bozukluğu olup, silah kullanmasına engelteşkil edeceklere (Kollarda ve ellerde çeşitli nedenlerden dolayı sinir kesisi,sinir sıkışması, sinir ucu harabiyeti olanlara) Silah taşıma veya bulundurmaruhsatı verilmemesi gerektiği,

11-Serebellar sistem rahatsızlıklarında nöroloji uzmanının kanaatine göre(Beyincik rahatsızlıklarına bağlı denge kusuru olanlara nöroloji uzmanının kanaatine göre) silah ruhsatı verilebileceği belirtilmiştir.
 
Bu genelgede İç İşeri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden dealına görüş neticesinde; bu rahatsızlıklar dışında kalan renk körlüğü, tekgözün körlüğü ve benzeri rahatsızlığı olan kişilere tek doktor veya sağlık kurullarınca verilmiş veya verilecek sağlık raporlarında bu tür rahatsızlıkların silah ruhsatı almaya engel olmayacağı açıkça belirtilmemişse,raporu veren doktor veya sağlık kurullarından bunun açıklaması istenerek,alınacak cevaba göre silah ruhsatı verilebileceği veya verilemeyeceği belirtilmektedir.
 
İç İşleri bakanlığınca yayınlanan bu genelgede yer alanrenk körlüğü, tek gözün körlüğü ve benzeri sağlık sorunları nedeni ile doktorlardan veya sağlık kurullarından görüş istenebileceği ve bu görüşe göresilah ruhsatı verilebileceği şeklindeki düzenlemek ile doktorlardan ve hastanelerden görüş istenmeye başlanmış, sıkıntıların büyümesi üzerine Sağlık Bakanlığının “24.05.2004 tarih, 2004/74sayılı” genelgesi ile düzenleme biraz daha açıklığa kavuşturulmuştur.
 
Sağlık Bakanlığınca yayınlanan genelge hükümlerinegöre;
1. Silah ruhsatı alacak kişilerden isteneceksağlık raporlarının Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB, Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
2. Raporda yer alan bölümlerin eksiksiz ve hastanekayıtlarına uygun olarak ilgili dal uzmanı doktorlar tarafından Yataklı TedaviKurumları İşletme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlamsa “sağlam”yazılması, hastalık varsa teşhisin açıkça yazılması, kaşeleşmesi ve imzalanması, raporlar üzerinde düzeltme yapılmışsa düzeltmeyi yapan tarafından kaşeleşmesi ve imzalanması gerekmektedir.
 
Ayrıca aşağıda belirtilen listede yer alan hastalıkları veya rahatsızlıkları olan kişilerin ruhsat alamayacakları da bu genelgede belirtilmiştir.
 
SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI VERİLEMEYECEKDURUMLAR:
Psikiyatri:
- Psikiyatri hastalığı olanlara
- Kişilik bozukluğu olanlara
- Alkol uyuşturucu bağımlılığı olanlara
- İmpuls kontrol bozukluğu olanlara silah ruhsatı verilmez.
Nöroloji:
- Serebrovasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekeli olanlara
- Miyotonik rahatsızlığı ve ileri derede miyopatisiolanlara
- Epilepsi hastalığı olanlara
- Ellerde tremoru olanlara
- Mental retardasyonu olanlara
- Demansı olanlara
- Üst extremitielerde periferik sinir bozukluğu olup,silah kullanmasına engel teşkil
edeceklere
- Denge kaybına neden olan serebeller sistem rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatı
verilmez.
Göz:
- Düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözüngörmesi 2/10’dan aşağı, her iki gözün
görme toplamı 12/20’den az olanlara
- Silindirik değerlerin toplamı –5 ten ve +3 den dahayukarı değerdeki refraksiyon
kusurları olanlara
- Gece körlüğü olanlara
- Ptozis-hemiptozis olanlara
- Diplopi ve paralitik şaşılık olanlara
- Görme alanı defekti olanlara
- Renk körlüğü olanlara silah ruhsatı verilmez.
Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makuladejenerasyonu, retinopatiler)
hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.
KBB:
- Her iki kulak için ayrı ayrı fısıltıyı 2.5 metreden duymayı engelleyen işitme kaybı
olanlara
Ortopedi:
- Üst extremetelerden 2 sini de kaybetmiş olanlara
- Kas iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olanlara
- Protezi olup kullanım uyumluluğu gösteremeyenlere silah ruhsatı verilmez.
Dahiliye:
- Vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir dahilihastalığı olanlara silah bulundurma
ve taşıma ruhsatı verilmez.
 
Yukarıda kısaca özetlendiği gibi silah ruhsatlarının verilmesi Sağlık Bakanlığı genelgesinde yer aldığı şekilde ancak sağlık kurulu raporu ile mümkündür.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 1997 tarihli Genelgesinde tek hekim raporu ile de ruhsat verilebileceği anlamı çıkmakta ise de SağlıkBakanlığının 2004 tarihli Genelgesi hükümlerine göre raporun  Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB,Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu şeklinde olması gereklidir.
 
Ayrıca her iki genelgede yer alan ve silah ruhsatı verilmesine engel teşkil eden hastalıkların olup olmadığı da ancak ilgili daldaki uzman muayenesi ve hastane imkanlarına sahip kurumlarda yapılacak tetkikler ileanlaşılabilir.
 
Konu ile ilgili düzenlemeler ışığında Aile SağlığıMerkezlerinin donanım ve personel yapısı, Aile Hekimlerinin iş yükleri dikkate alınarak silah ruhsatı almak için istenen “Sağlık Kurulu Raporlarının”ASM’lerde düzenlenmemesi ve ilgili mevzuata uygun olarak hastane sağlık kurullarınca verilmesi daha uygun olacaktır.
 
Aile Hekimlerine başvurularda aile hekimlerinin de ilgili 2004 tarihli Sağlık Bakanlığı genelgesine atıfta bulunarak kişileri sağlık raporu için sağlık kurulu bulunan hastanelere sevki daha uygun bir yaklaşımolacaktır.

AİLE HEKİMİ YİVSİZ  AV TÜFEĞİ KULLANABİLİR RAPORU VERMELİ Mİ ?

Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ'ın 'yorumları da yanıtladı ; yayınlıyoruz.


YORUM :Aile Hekimi  “yivsiz av tüfeği kullanabilir”raporu verebilir mi ?Silah ruhsatları sağlık raporları önemli bir sorun. Ancak zaten “silah ruhsatı” için rapor aile hekimlerince verilmiyor. Emniyet’ten direkt sağlık kurulu raporuna gönderiliyor. Aile hekimlerinden istenen “yivsiz av tüfeği kullanabilir” sağlık raporudur. Bu yazıda buna hiç değinilmemiş. Herkesin ulaşabileceği eski ve yeni genelgeler paylaşılmış. Sayın hocamız silah ruhsatına dair raporun aile hekimlerince verilmediğini atlamış olsa gerek. 2004 yılında silah ruhsatı için sağlık kurulu raporu zorunluluğu getirilirken yivsiz silahlar bunun dışında bırakılmıştı. Yivsiz silah raporu için tıbbi kanaat oluşturmada ne gerekli olduğuna dair hiçbir bakanlık yazısı ise yoktur.  Bu manidardır. Çünkü yivsiz av tüfeği dediğiniz şeyde aslında bir silahtır. Bu konuda bir tutum geliştirmek meslek örgütleri ve bilimsel derneklere düşer. Gerekçelerini ayrıntılandırıp ortaya koyarak ortak dili oluşturmak gereklidir.

 

Prof.Dr Ekin Özgür AKTAŞ'ın bu yoruma yanıtı   : Yazmış olduğum ilk yazı silah ruhsatları ile ilgilidir ve yazımda açıkça belirttiğimi düşündüğüm husus silah kavramının en geniş hali ile 6136 sayılı kanunda tanımlandığıdır. Silahlar kanundaki genel tanımın dışında yivli-yivsiz, gizli-aşikar, kısa-uzun namlulu,mekanik-yarı otomatik-otomatik gibi bir çok sınıflamaya tabi tutulabilir, ancak tümüne genel olarak ateşli silah adı verilir ki bu da 6136 sayılı kanunda yeralan silah tanımının sadece bir parçasıdır.

 

Bu açıklamadan yola çıkılarak tüm ateşli silahlara aynı işlemin uygulanması mantığının gerektiği de açıktır.Ancak ülkemizde av bir hobi olarak görüldüğü için avcılık ve av silahları için özel düzenlemeler de yapılmıştır. “Av Ruhsatı” veya “Yivsiz Tüfek SahipliğiBelgesi alınabilmesi için 6136 Sayılı Kanuna ek olarak kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar; “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler,Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun(11.09.1981, 2521 sayılı kanun), “2521Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkinYönetmelik (10.03.1982, 17629 sayılı Resmi Gazete), “Kara AvcılığıKanunu (11.07.2003, 4915 sayılı Kanun) ve “Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (31.12.2004-25687 sayılı Resmi Gazete) şeklinde özetlenebilir.

 

Bu düzenlemelerde av ruhsatı veya yivsiz tüfek sahiplik belgesi alınması için istenen sağlık raporu şu şekilde tanımlanmıştır: “Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu” veya “Av ruhsatı almasında Ruhi veBedeni Yönlerden sakıncası olmadığını belirtir rapor”.

 

Konu hakkındaki temel yasal düzenleme olan  6136 sayılı yasada belirtilen esaslara dönülecek olursa, bu raporların da ateşli silah taşıma ve bulundurma işlemleri için gerekli olduğu dikkate alınarak 6136 sayılı yasada silah taşıma ve bulundurma izin belgesi verilemeyecek durumların bu raporlar için de geçerli olduğu sonucu çıkmaktadır. Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi 6136 sayılı yasada oldukçauzun bir liste olarak yer alan silah taşıma ve bulundurma izin belgesi verilemeyecek durumlar arasında hekimler açısından önemli olanlar; “Kısıtlı olanlar, Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar” olarak belirtilmiştir.

 

Yani Av ruhsatı, Yivsiz tüfek sahiplik belgesi vb. alınması işlemleri sırasında da hekimin rapor düzenlenen kişide, “kısıtlanmayı gerektirir bir sağlık sorunu olmadığını, akıl hastalığı bulunmadığını, nörolojik ve psikoloji açılardan bu belgelere sahip olunmasını gerektirir herhangi bir sorun olmadığını” rapor etmesi gerekir. Konunun uzamaması için ruhsat alınmasına engel nörolojik, psikolojik hastalıklar ilediğer durumların silah ruhsatı ile ilgili açıklayıcı genelgelerde belirtildiğini, dolayısı ile bu raporlarda da emsal alınmasının en uygun davranış olacağını belirtmek istiyorum.

 

İlk yazımda konu silah ruhsatları olduğu için yazıyı genişletmemiştim. Bu vesile ile genişlemiş oldu.


 YORUM 2  : saygıdeğer hocamın bu açıklamalarından dolayı teşekkür ederim.yalnız bir noktayı düzeltmek isterim: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-010.07-43191 24.10.2011 Konu : Özel Güvenlik Görevlilerinin Sağlık Kurulu Raporu DOSYA İlgi: Emniyet Genel Müdürlüğünün 11.10.2011tarih ve B.05.1. EGM.0.52.45271 (63247) 1072-199968 sayılı yazısı. Özel güvenlik görevlisi olacaklarda çalışma izni verilebilmesi için aranan sağlık şartı, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinin (f) fıkrasında, “ Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.” Hükmü yer aldığından sağlık şartlarının neler olduğunu düzenleyen Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde 11.09.2011 tarih ve 28051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılan değişiklik ile sağlık şartlarındaki “Ortopedi” bölümünün tamamı ile “Göz” bölümündeki “Renk körlüğü” ibaresi medde metninden çıkarılmıştır. Silah ruhsatı verilecek kişilere ve özel güvenlik görevlilerine düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yukarıda bahsi geçen mevzuat değişikliğinin göz önünde bulundurulması hususunun İlinizde bulunan sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim. Prof. Dr. İrfan ŞENCAN


Prof.Dr Ekin Özgür AKTAŞ'ın bu yoruma yanıtı   :

İkinciyorum da yine özel bir düzenlemeyi içermektedir. Bilindiği gibi


ülkemizde özelgüvelik hizmetlerine ilişkin hususlar “5188 sayılı Özel


Güvenlik HizmetlerineDair Kanun” ve 07.10.2004 tarih, 25606 sayılı


resmi gazetede yayınlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair


KanununUygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

 

İlgili Kanunda silah taşıma ve bulundurmayetkisi şu şekilde tanımlanmıştır.


“SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA YETKİSİ

Madde 8 - Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri,özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silahalma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.”

 

,Aynı Kanunun 10. Maddesinde de Özel Güvenlik Görevlilerinde aranan şartlar listenmiş ve “f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak” şartı getirilmiştir.

 

Uygulama yönetmeliğinde ise bu şartlara daha özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde aranan sağlık şartları18. maddede şu şekilde yer almıştır:

 

“SağlıkŞartları


Madde18- 

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan“özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.


a)Psikiyatri:Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol veuyuşturucu bağımlılığı olmamak.


b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.


c)Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.


d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkiledebilecek işitme kaybı olmamak.


e)Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.”

 

Bu yönetmelikte belirtilen sağlık şartları da yorumcunun belirttiği gibi11.09.2011 tarihinde yayınlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te yer alan 7. madde ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan e bendi kaldırılmış,c bendi ise “c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.” şeklindedeğiştirilmiştir.

 

Burada önemliolan husus bu düzenlemelerin silah ruhsatı alınması işlemleri ile ilgili olmaması, özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde aranan şartları belirlemesidir. Bu nedenle ilgili yazımda bu değişiklik yer almamıştır.

 

Burada tekrar belirtmek istediğim yazının Aile Hekimlerince düzenlenen ve genelde tek imzalı silah kullanma veya bulundurma raporlarının mevzuat açısından değerlendirilmesidir.

 

Konu ile ilgili kişisel düşüncem şudur:

 

“AİLE HEKİMLİĞİ TEMEL OLARAKBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ OLAN KORUYUCU, TANI VE TEDAVİ EDİCİ SAĞLIKHİZMETLERİNİ KAPSAR. AİLE HEKİMLERİNE YÜKLENDİKLERİ GENİŞ SORUMLULUKLAR YANISIRA SAHİP OLDUKLARI İMKANLARA GÖRE YAPILMASI MÜMKÜN OLMAYAN, İLERİ İNCELEMEVEYA UZMAN DEĞERLENDİRMESİ GEREKTİREN VE ÇOK GENİŞ YELPAZEDE YER ALANBÜROKRATİK İŞLEMLER SIRASINDA İSTENEN TÜM SAĞLIK RAPORLARINI DÜZENLEMEGÖREVİNİN DE VERİLMESİNİN HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. HASTALIK NEDENİ İLEVERİLEN İSTİRAHAT RAPORLARI GİBİ ELDEKİ İMKANLAR İLE SAĞLIKLI DEĞERLENDİRMEYAPILMASI MÜMKÜN OLAN RAPOR VE İŞLEMLERİN DIŞINDAKİ BU YÜKÜN  İDARİ VE ADLİ HATALARA YOL AÇMAMAK VE İLGİLİHEKİMLERE SORUMLULUK YÜKLEMEMEK AÇISINDAN BAŞKA KANALLARLA ÇÖZÜLMESİNİN UYGUNOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM VE ÖNERİYORUM”Prof.Dr Ekin Özgür AKTAŞ

Not : Sadece çok önemli Aile Hekimliği gelişmelerinİ mail almak istiyorsanız sitemize üye olmanızı öneriyoruz.Üye olmak için TIKLAYINIZ

    facebook'da paylaş    twitter'da paylaş
Yorumlar

Gönderen: Kaya yılmaz
18 ay MG-3 taşırken kimse bana renk körüsün demedi. Şimdi kıytırık bir çifte alıp duvara asmak istiyorum. Renk körüsün ruhsat alamasın diyor KANUN... Geri kalmış ülkenin, geri kalmış kanunları !?!?
Gönderen: Ali MERT
Silah ruhsatlarıyla ilgili sağlık kriterlerinde mümkün olduğu kadar az kişiye silah verilmesini sağlama gibi bir amaç olduğu gerçeği inkar edilemez.Bu konuda korkunç bir ikiyüzlülük var. Kulak ile ilgili kriter bunlardan en aşikar olanı ve binlerce kişi sırf bu yüzden silah sahibi olamıyor. İşitme kaybı silah kullananların er veya geç başına gelen olaylardan. 2,5 metreden fısıltıyı duymama veya anlamama silahını evde bulunduracak kişinin yeterliliği noktasında ne kadar anlam taşımakta. Kaldı ki işitme kaybını cihazlarla da gidermek mümkünken bu kriteri eleme konusunda baş aktörler arasına sokmak ne kadar dürüstçe. Bu anlayışla hayatında eline silah almamış adamı sırf fiziksel kapasitesi nedeniyle silah sahibi yaparken, onlarca yıl silah taşımış, kullanmış veya bulundurmuş, konunun ciddiyetinin farkında ve gerekli olgunluğa sahip olmuş bireylerin elendiğinin farkında mısınız? Olaya bireysel silahlanma başlığından bakılıyor ve hata ediliyor ayrıca. Oysa bakış açısı bireysel savunma hakkı olmalı. Silahlanma bugünün gerçeği değil, geçmişte de vardı yarın da olacak legal veya illegal yollardan...Sorun illegal yollardan bu gerçeğin önümüze çıkmasını engellemek. Yapılanlar kaçakçının ekmeğine yağ sürmekten öte gitmiyor. Sağır- kör- topal almak isteyen yine alıyor. Ceza da çare değil çünkü siz insanoğlunun en güçlü dürtülerinden birisini hapisle korkutarak durduramazsınız. Gerektiğinde kendisini veya sevdiklerini silahla savunabilme hakkı, neredeyse komando olabilecek nitelikteki kişilerde olmamalı sadece. Bakış açısı silahlanma değil savunma hakkı olmalı...Olaya bu pencereden bakılması çok önemli kanımca.
Gönderen: Ali MERT
Silah ruhsatlarıyla ilgili sağlık kriterlerinde mümkün olduğu kadar az kişiye silah verilmesini sağlama gibi bir amaç olduğu gerçeği inkar edilemez.Bu konuda korkunç bir ikiyüzlülük var. Kulak ile ilgili kriter bunlardan en aşikar olanı ve binlerce kişi sırf bu yüzden silah sahibi olamıyor. İşitme kaybı silah kullananların er veya geç başına gelen olaylardan. 2,5 metreden fısıltıyı duymama veya anlamama silahını evde bulunduracak kişinin yeterliliği noktasında ne kadar anlam taşımakta. Kaldı ki işitme kaybını cihazlarla da gidermek mümkünken bu kriteri eleme konusunda baş aktörler arasına sokmak ne kadar dürüstçe. Bu anlayışla hayatında eline silah almamış adamı sırf fiziksel kapasitesi nedeniyle silah sahibi yaparken, onlarca yıl silah taşımış, kullanmış veya bulundurmuş, konunun ciddiyetinin farkında ve gerekli olgunluğa sahip olmuş bireylerin elendiğinin farkında mısınız? Olaya bireysel silahlanma başlığından bakılıyor ve hata ediliyor ayrıca. Oysa bakış açısı bireysel savunma hakkı olmalı. Silahlanma bugünün gerçeği değil, geçmişte de vardı yarın da olacak legal veya illegal yollardan...Sorun illegal yollardan bu gerçeğin önümüze çıkmasını engellemek. Yapılanlar kaçakçının ekmeğine yağ sürmekten öte gitmiyor. Sağır- kör- topal almak isteyen yine alıyor. Ceza da çare değil çünkü siz insanoğlunun en güçlü dürtülerinden birisini hapisle korkutarak durduramazsınız. Gerektiğinde kendisini veya sevdiklerini silahla savunabilme hakkı, neredeyse komando olabilecek nitelikteki kişilerde olmamalı sadece. Bakış açısı silahlanma değil savunma hakkı olmalı...Olaya bu pencereden bakılması çok önemli kanımca.
Gönderen: Cemal Yüncü
Yetkililerden bu konuyu bu şekilde açıga çıkaran her kişi ve ku rumlara teşekür ediyorum zira adına renk körlügü deniyor seni göz yanılgısına düşürecek bir takım şekil oyunlarıyla insanı yoruyorlardı.Ben kuyumcu esnafıyım 30 yılda bir kutu mermi almış kişi dahi degilim Allah luzum ettirmesin hasbel kader silahımıda bulundurma şekliyle bulunduruyorum.Renk körlügü denilen bu ileti her beş yılda bir karşımıza çıkarırlar iş rüşvete kadar gider dayanır kim ne koparırsa ben şahsen bütün renkleri ayırabildigim halde bu tür münasabetsiz izdihamlara maruz kalabiliyordum.En son raporumda bir yakınım rapor alındıktan sonra teşekür mukabilinde söz konusu doktoru ve ailesini benden habersiz yemek ikramında bulunmuş ben bu hadiseyi geçenlerde haberim oldu.Ben aynı zamanda silahlanmayada karşı düşünenlerdenim .Aslında Emniyet Yetkilileri kendilerinin atış zorunlu atış yapma uygulamaları silah rusatı olan kişilerden istemesi gereksinim olarak görüyorum benim gibi hiç atış yapmayanlara bir geresinimdir bu belli aralık ve zaman dilimlerinde zorunlu hale getirilmelidir diye düşünüyorum.
Gönderen: Mustafa Ateş
Katkı olması bakımından bir konuda bilgi vermek istiyorum.Sağlık Bakanlığının 2004/74 nolu genelgesine Danıştay da dav açılmış, dava kazanılmış, iki gözün birden görme şartı genelgeden çıkartılmıştır. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı 20.05.2010 tarihinde Tedavi hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafında çıkartılan genelge ile 74 nolu genelgedeki "düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün göremesi 2/10 dan aşağı, her iki gözün görme alanı 12/20 den aza olanlara" ibaresinin uygulanmaması gerektiği hususunun ilgili kurum ve kuruluşlara (81 il valiliğine) bildirimesini Doç.Dr.İrfan ŞENCAN -Bakan adına Genel Müdür V.- yürürlüğe girmiştir. Bu durumda bir gözün görmesi silah ruhsatı verilmesi için yeterli görülmüştür. İlgilenenlere ilgili genelge değişikliği gönderilir.0532 631 32 16
Gönderen: adem sağlam
yukarıda yazılan kelimeler değilde anlayamadığım kanun yivsiz av tüfeği sağlık ocakları verebilir deniyor.Ama kanuna ters bir durum olarak muayene etmeden hemen heyet raporuna yönlendiriliyor. Bu yönlendirme zaman kaybı+maddi zarar kime hizmet anlamadım.(silaha karşıymış) çok basit bir soru. Kötü niyetli insanlar ruhsat almak için uğraşır mı?
Gönderen: adem sağlam
yukarıda yazılan kelimeler değilde anlayamadığım kanun yivsiz av tüfeği sağlık ocakları verebilir deniyor.Ama kanuna ters bir durum olarak muayene etmeden hemen heyet raporuna yönlendiriliyor. Bu yönlendirme zaman kaybı+maddi zarar kime hizmet anlamadım.(silaha karşıymış) çok basit bir soru. Kötü niyetli insanlar ruhsat almak için uğraşır mı?
Gönderen: barış aytur
Pratikte uygulamam; silah-tüfek için sağlık raporu almaya gelenleri psikiatriye yönlendirip psikiatriden uygun raporu aldırıyorum, protokol defterine tarih ve protokol ile pskt uz filancanın ruh sağlığı uygundur raporu verdiği notunu düştükten sonra raporu veriyorum. Psikiatriye yönlendirildiği için kavga çıkaran olursa zaten bu yönlendirmenin gerekli olduğu ortaya çıkıyor, deftere psikiatri sevk notu düşüyorum, Saygılar...
Gönderen: Arif ATA
Başıma geldi. Başvuru sahibi rapor vermediğim için beni pek çok makama şikayet etti.
Gönderen: MERYEM ÖZCAN
Güncel bilgileri almak isterim.Teşekkürler...
Gönderen: ALİ YILDIRIM
saygıdeğer hocamın bu açıklamalarından dolayı teşekkür ederim.yalnız bir noktayı düzeltmek isterim: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-010.07-43191 24.10.2011 Konu : Özel Güvenlik Görevlilerinin Sağlık Kurulu Raporu DOSYA İlgi: Emniyet Genel Müdürlüğünün 11.10.2011tarih ve B.05.1. EGM.0.52.45271 (63247) 1072-199968 sayılı yazısı. Özel güvenlik görevlisi olacaklarda çalışma izni verilebilmesi için aranan sağlık şartı, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinin (f) fıkrasında, “ Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.” Hükmü yer aldığından sağlık şartlarının neler olduğunu düzenleyen Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde 11.09.2011 tarih ve 28051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılan değişiklik ile sağlık şartlarındaki “Ortopedi” bölümünün tamamı ile “Göz” bölümündeki “Renk körlüğü” ibaresi medde metninden çıkarılmıştır. Silah ruhsatı verilecek kişilere ve özel güvenlik görevlilerine düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yukarıda bahsi geçen mevzuat değişikliğinin göz önünde bulundurulması hususunun İlinizde bulunan sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim. Prof. Dr. İrfan ŞENCAN -------------------------------- Ayrıca
Gönderen: sebahattin kabaoğlu
değerli meslektaşımızı yaşantımıza yaptığı katkısından dolayı kutluyorum.malpraktis ve tıp sanatımızı uygulamamızda bizi hep zor durumlara düşüren ruhsat konusunu çok güzeltoplamış.
Yorum Yaz

Ad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
 
 Diğer Haberler


Haber Başlık İlan Tarihi
2014 Yılı 1. Dönem İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimliği için boş pozisyonlar 31.03.2014
AHUZEM'DE SON DURUM 26.03.2014
Aile Hekimleri ve ASE ler için SEGD Hesaplama Programı 26.03.2014
Aile hekimliğinde farklar iade edilecek 26.03.2014
Sağlık Bakanı hastaneden randevu alamadı 26.03.2014
Yabancı hekimler kamu hastanelerinde çalışabilecek mi? İşte cevabı! 26.02.2014
SUT Eki Ek-3/A "Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi" ile ilgili duyuru 26.02.2014
Obdusmandan hekim nöbetlerine ne dedi 24.02.2014
DOKTORLAR SIK BOŞANIYOR MU ? 24.02.2014
Doktor doktoru tazminata mahkum etti 24.02.2014
Anasayfa  |   Haberler |  Üyelik Avantajları  |   İletişim           Created By   visuallsoft Yazılım Hizmetleri