Anasayfa Haberler Üyelik Avantajları Üye Ol İletişim

PROF. DR. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ''IN ANALİZLERİ AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR NÖBETLER- RAPORLAR- MESAİ AVUKAT ARDA AŞIK'IN ANALİZİ AİLE HEKİMLİĞİ CEZA PUANLARI
Haberin Detayı                                 Bu haber 16343 kez okundu Paylaş


11.04.2012
 
EHLİYET ALACAK OLANLARDAN ARTIK SAĞLIK KURULU RAPORU İSTENECEK
 

AHEF Hukuk Komisyonu Üyesi Dr Hakan Uzun'un ehliyet kursları yönetmeliği hakkında bilgilendirmesi :


EHLİYET ALACAK OLANLARDAN ARTIK SAĞLIK KURULU RAPORU İSTENECEK

Sürücü kurslarına kayıt olabilmek için ve sınavlara girebilmek için adayların sürücü kursu yönetmeliğine göre SAĞLIK KURULU raporunu kurs müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kursa kayıt olamaz ve sınavlara giremez. Anlaşılacağı üzere şimdiye kadar ilgili tarihten sonra tek hekim raporuyla kurslara kayıt olanlar ve sınavlara girenlerin işlemleri sürücü kurs yönetmeliğine uygun davranılmadığı için yasa dışıdır. Bu sebeple ilgili tarihten sonra tek hekim raporuyla kursa kayıt olanlar, sınavlara girenler ve bu sınavlar sonucu ehliyet alanların , işlemleri yönetmeliğe aykırı kayıt yapıldığından geçersizdir.

 

Bu durumda yapılması gereken sürücü kurlarının adayları bağlı oldukları milli eğitim bakanlığının yayınladığı sürücü kurs yönetmeliğine uygun davranmaları ve adayları aile hekimlerine değil sağlık kurulu raporu almaları için hastanelere yönlendirmeleri gerekmektedirler. Bizim vermiş olduğumuz tek hekim raporlarımız tabiiki geçerlidir ama adayların sürücü kurslarına kayıt olmaları için yasal olarak tek başına yeterli değildir.Herkese ii çalışmalar.. :)

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Kurs açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veya temsilcisinden;

a) Form Dilekçe (EK-1),

b) T.C. Kimlik numarası beyanı,

c) Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,

ç) Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

istenir.

2 - Özel kursun açılacağı binaya ait belgeler;

a) Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (Form dilekçede belirtilir)

b) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

c) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. uyruklu adaylardan;

1) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı (Kayıt esnasında kurs görevlisi tarafından nüfus cüzdanının aslı istenerek kontrol edilir.)

2) Öğrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı öğrenim durumunu bildiren tasdikli belge,

3) Dört adet vesikalık fotoğraf,

 

4) Sağlık Kurulu raporu,

 

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

Adaylar kaydoldukları dönem sonuna kadar sağlık kurulu raporunu kurs müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bu süre içinde söz konusu belgeleri kurs müdürlüğüne vermeyenler sınavlara alınmazlar. Kurslara müracaat eden adayların, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar sınava alınmazlar, sınava alınmış ise sınavları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “tasdikli” ibaresinden önce “kurumca” ibaresi eklenmiştir.

“c) Öğrenim belgesi veya kurumca tasdikli örneği,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil beyanı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’te geçen “Nüfus cüzdanının tasdikli örneği” ibaresi “T.C. kimlik numarası beyanı” şeklinde değiştirilmiş ve “İkametgah belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

   
                                                                                                                            
                                                                                                                             http://kahekon.org/
  Dr. Hakan UZUN-TRABZON
  Sürmene Aile Sağlığı Merkezi
  T    R    A    H    E    D
               
-- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
İSTAHED DEN YENİ DEKLERASYON

http://www.istahed.org/haber.php?id=160

    facebook'da paylaş    twitter'da paylaş
Yorumlar

Gönderen: ali
içişleri bakanlığının 01.ç 06 .2012 tarihli bakan adına ismail BAŞ ın Valiliklere emniyet müdürlüğüne Milli Eğitim bakanlığına ve Sağlık bakanlığına yazdığı yazıyı okuyun Aile Hekiminin verdiği ... ehliyet alabilir raporunun Her ilde geçerliği olduğun anlardınız .işten kaçmayın lütfen
Gönderen: muhammet
ben gebze tıp merkezinden rapor aldım vedahili doktoru 5 metrearayla sırtım doktora dönük fısıldayarak konuşuyor ve sen benim dediklerini dyuyormusun dedi ben duymuyorum dedim senin kulaklarda pureplem var sen ticari kullanamassın dedi sizce bu doğrumu benim kulaklarsa hiç bir şey yok gebze devlet hastanesi kuruldan rapor alacam ve gereyini yapacam
Gönderen: EROL ÇEVİK
Doktor Hakan bey bir yazı yazdın Ehliyet alırken sağlık raporu ile ilgili ortalığı birbirine kattın.Tebrik ederim.İnsanlar mağdur.
Gönderen: Adnan ŞEN
Sayın Doktorum, Yöenetmelikteki çelişkiler olduğu hususunda haklısınız.Ben MTSK' larla ilgili bölümde(MEM) görevliyim.03/02/1987 tarih ve 19361 sayılı resmi gazetede yayımlanan MTSK yönetmeliği ile 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı resmi gazete yayımlanan MTSK yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik arasında değişen maddeler sadece; 9.maddenin (b) bendi, 17.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi ile aynı fıkranın 5.maddesi değişmiştir.Açıkçası 2006 yılından itibaren 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı "SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK" e göre tek hekim tarafından verilen sağlık raporları ile ilgili bir değişiklik olmadığına ve 2918 sayılı Kanun' un 41.maddesi değişmediğine göre Sağlık kurulu raporu konusundaki yorumunuz ve ısrarınız tezat oluşturmaktadır.Bu konuda 19/04/2012 tarih ve 3651 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün sayfasındaki "Tereddüt Edilen Hususlar" konulu yazıya bakabilirsiniz.Sözün kısası 1987 yılındaki yönetmeliktede sağlık kurulu raporu ifadesi olmasına rağmen 03 Nisan 2012 tarihine kadar verilmiş olan sağlık raporları(tek hekim) geçersizmiydi?Bu raporları veren hekimler suçmu işlemiş oldular. saygılarımla
Gönderen: serkan pak
bu yönetmelikle sadece savcılıktan alınan adli sicil kayıt belgesi yerine Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.eklenmiştir. sağlık kurulu raporu o maddede zaten vardı ancak sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik nedeniyle uygulanmıyordu. uylanmayan bir madde olduğu için çıkarılması lazımdı anca neden çıkarılmamış ???
Gönderen: EROL ÇEVİK
Dr.Ömer bey aynı yazıyı kopyalayıp yazmak cevap değildir.Bakın Dr.Hakan bey başka bir yazısının sonunda benimde temennim olan açıklamayı yapmış.ama sonuçta bu durumun yeni bir yönetmelikle düzenleninceye kadar tek hekim uygulaması devam etmelidir.hakan beyin yazı sonu ''Ülkemizin geleceği ve vatandaşlarımızın sağlığı için, sürücü kurslarına kayıt ve ehliyet raporu almak için “bu kağıdı imzalatacaktım” anlayışından sıyrılıp, büyüklerimizin sürücü adaylarını SAĞLIK KURULU RAPORU almaya teşvik etmeleri ve bu anlayışa uygun kanun ve yönetmelikler çıkartmalarını dilerim. Kazasız günler geçirmeniz dileklerimle, esen kalın …''
Gönderen: Ömer GÖNÜLTAŞ
SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir." MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.
Gönderen: Erol ÇEVİK
Sayın Dr.Hakan UZUN bey; yönetmelikler arası çelişki olduğunu kabul ediyorum bunu zaten yazımda belirtmiştim.ancak hekimler Milli eğitim bakanlığı yönetmeliğine göremi sağlık bakanlığı yntçliğine göremi işlem yapıyor.Bu çelişkili durum bakanlığa bildirilerek düeltilebilir ancak sizin tüm hekimleri yönlendirerek sağlık bakanlığı yönt.liğine aykırı işlem yapmaya teşvik etmeniz insanları magdur edebilir.sonuşta 2918 sktk'nu sağlık bakanlığı ve içişleri bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliğe atıfta bulunmaktadır.
Gönderen: Dr Hakan Uzun
Erol bey haklısınız 2918 sayılı KTK sonuna kadar okumuş olsaydınız orada belirtilen ayrıntıları görebilirdiniz. 2918 sayılı KTK 41. maddesi sürücü belgesi alacaklardaki şartları düzenlemiş, bunun d maddesine bakarsanız, eğitim ve sınav şartı olduğunu görürsünüz. Bu şartta göre adaylar milli eğitim bakanlığınca hazırlanmış yönetmeliklere göre bir sürücü kursuna kayıt olup, sürücü kursları sınavında başarılı olup, ehliyet almaya hak kazanmalıdır.Bu adayın sürücü kursuna kayıt olması için gerekli evraklara baktığımız zaman (MTSK yönetmeliği ) 1. T.C kimlik beyanı 2. Öğrenim Belgesi 3. 4 adet vesikalık fotoğraf 4. Sağlık Kurulu Raporu 5. Sabıka kaydı olmadığına dair beyan..gelmektedir. Şimdi Erol bey siz sürücü kursuna kayıt olabilmek için 4 tane boy fotoğrafınızı veya tek hekim raporunuzu getirdiğiniz zaman kayıt şartlarını sağlamadığınız için kursa kayıt olamazsınız ve sınava giremezsiniz vede ehliyet alamazsınız .OLAY BU :) 2918 sayılı KTK 41.maddesinin c bendindeki sağlık şartlarına bakarsak burada sağlık bakanlığı ve içişleri bakanlığının hazırladığı yönetmeliğe atıf yapmakta ve bu yönetmelik biz hekimleri ilgilendirmektedir. Biz bu yönetmeliğe göre tek hekim olarak sürücü olur raporu verebiliriz ama verdiğimiz rapor milli eğitim bakanlığının hazırladığı MTSK yönetmeliğindeki kurs kayıt şartlarını karşılamadığı için sürücü kursuna kayıt için yeterli olmamaktadır.ÇELİŞKİDE BU :) Ayrıca 2918 sayılı KTK 45. maddesine bakarsanız Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına uygun olmadan verilen sürücü belgeleri: Madde 45 – Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre trafik zabıtasınca sürücülerin : a) Sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir ve yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını kaybettiği sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin sürücü belgeleri geri alınır. Bunlardan kaybettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sürücü belgeleri geri verilir. b) Sahte olduğu,hile ile alındığı veya şartlarına uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belgeleri adli işlem yapılmak üzere geri alınır. BUDA OLAYIN GERÇEK BOYUTU :) Yani toparlayacak olursak sizin tam okumadığınız 2918 sayılı KTK 'nu sağlık şartlarını kaybettiğini ve sağlık şartlarını yeniden kazandığının belirlenmesini sağlık kurulu raporuna bağlıyorken, milli eğitim bakanlığının MTSK yönetmeliğinde sürücü kurslarına kayıt için sağlık raporu isterken sizin bu şekilde yorum yapmanıza tek bir şey söylenebilir. PES DOĞRUSU :) İLK ÖNCE KANUN VE YÖNETMELİKLERİ İYİCE SONUNA KADAR OKUYUP ONDAN SONRA YORUM YAPIN LÜTFEN :) LÜTFEN BİRAZ DAHA DİKKAT :) :) İşaretli olan yazışmalar espiri niteliğindedir :)
Gönderen: EROL ÇEVİK
Allah rızası için bu yazıyı kim yazdıysa önce 2918 Sayılı KTK ile sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmeliği okuyup incelesinler.sonra bu yazıyı yazabiliyorlarsa yazsınlar.Hııı bu yazı Mtsk yönetmeliği ile çelişki içerdiği konusunda olsaydı katılırdım.Lütfen biraz dikkat.
Gönderen: k
Pes artık.
Yorum Yaz

Ad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
 
 Diğer Haberler


Haber Başlık İlan Tarihi
2014 Yılı 1. Dönem İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimliği için boş pozisyonlar 31.03.2014
AHUZEM'DE SON DURUM 26.03.2014
Aile Hekimleri ve ASE ler için SEGD Hesaplama Programı 26.03.2014
Aile hekimliğinde farklar iade edilecek 26.03.2014
Sağlık Bakanı hastaneden randevu alamadı 26.03.2014
Yabancı hekimler kamu hastanelerinde çalışabilecek mi? İşte cevabı! 26.02.2014
SUT Eki Ek-3/A "Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi" ile ilgili duyuru 26.02.2014
Obdusmandan hekim nöbetlerine ne dedi 24.02.2014
DOKTORLAR SIK BOŞANIYOR MU ? 24.02.2014
Doktor doktoru tazminata mahkum etti 24.02.2014
Anasayfa  |   Haberler |  Üyelik Avantajları  |   İletişim           Created By   visuallsoft Yazılım Hizmetleri